Ochrana osobních údajů2019-05-13T09:46:38+00:00

Informace o zpracování osobních údajů

pacientů a obchodních partnerů

Tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Byl připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

 1. Správce osobních údajů

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem Vašich údajů je společnost MUDr. Jan Khel, parodontologie s.r.o., IČO 04535138, se sídlem náměstí Míru 336, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 36497.

Se správcem se můžete spojit prostřednictvím těchto kontaktů:

tel.: +420 476 111 242, e-mail: mudrkhel@khel-zubni.cz

 1. Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 1. poskytnutí lékařské péče v souladu s platnou legislativou a s tím související vedení zdravotní dokumentace – tím plníme právní povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

 2. zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

 3. ochrany svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je zajištění ochrany našeho majetku, řádné plnění smluvních závazků a zákonných povinností.

Našimi oprávněnými zájmy jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků, řádné plnění veškerých zákonných povinností, ochrana našeho podnikání a majetku.

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce.

Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V neposlední řadě pak ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, a prováděcí vyhlášky MZ č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění, které nám stanoví povinnosti při vedení zdravotnické dokumentace.

 1. Osobní údaje a jejich zpracování

Zpracováváme tyto vaše osobní údaje:

 1. základní identifikační údaje – jméno a příjmení, Vaše rodné číslo, adresa

 2. kontaktní údaje – telefonní číslo, případně e-mailová adresa

 3. informace o službách, které Vám poskytujeme, zejména

  1. informace o Vašem zdravotním stavu

  2. informace o dalších souvisejících službách

 4. informace o vzájemné komunikaci – informace z e-mailů nebo kontaktních formulářů

 5. fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, platebních dokladech, přijatých platbách

 6. kamerové záznamy – podrobně viz www. khel-zubni.cz/kamery

 7. informace o podnětech, které nám předáváte

  1. Zdroj osobních údajů

Osobní údaje jsme získali přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů a předané zdravotní dokumentace.

Zdrojem kamerových záznamů jsou systémy, které za tímto účelem provozujeme a na jejichž fungování vás upozorňujeme.

Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního či živnostenského rejstříku.

  1. Doba zpracování

Informace, které musíme archivovat na základě lhůt daných legislativou, uchováváme po dobu danou v zákonech (to se týká zejména zdravotní dokumentace a účetních dokladů).

Vaše identifikační a kontaktní údaje, záznamy o komunikaci a podnětech likvidujeme 5 let po posledním vzájemném kontaktu.

Kamerové záznamy jsou uchovávány podle podmínek uvedených na www. khel-zubni.cz/kamery.

Po uplynutí uvedené doby jsou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

  1. Zpracovatelé

Na zpracování Vašich osobních údajů se podílí IT správce a externí účetní firma.

  1. Předávání dat

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení.

Dále budeme předávat nezbytné osobní údaje Vaší zdravotní pojišťovně.

Při zpracování Vašich osobních údajů pak využíváme různé systémy, které máme nainstalovány na našich zařízeních. Pokud tomu tak není a systém provozuje externí dodavatel, máme s ním uzavřenou odpovídající smlouvu a hlídáme, aby i on se o Vaše data staral s patřičnou zodpovědností a v souladu s GDPR.

U všech zpracovatelů se staráme o to, aby i oni zpracovávali Vaše osobní údaje bezpečně a plně v souladu s GDPR.

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

 1. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v tomto článku. Můžete je uplatnit u správce na výše uvedených kontaktech, a to buď osobně na uvedené adrese nebo písemně na adresu sídla společnosti (v tom případě prosíme o ověření Vaší totožnosti, abychom měli jistotu, že osobní údaje nepředáme nikomu cizímu).

Máte tato práva:

 1. Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

 2. Právo na přístup k osobním údajům

 3. Právo na opravu

V určitých situacích máte obecně právo na opravu svých osobních údajů. V případě kamerových záznamů není ale toto právo relevantní.

 1. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

 2. Právo na omezení zpracování

 3. Právo na přenositelnost údajů

V případě kamerových záznamů není toto právo relevantní.

 1. Právo vznést námitku

 2. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

 1. Platnost

Tento dokument je platný od 25. 5. 2018 a může být kdykoli aktualizován. Aktuální verze bude vždy zveřejněna na webových stránkách společnosti.